Čekejte prosím...

Materiály - Všeobecná angličtina - General English

New Headway Beginner the Fifth Edition - Oxford University Press
New Headway Beginner the Fifth Edition

New Headway Beginner je první z šestidílného kurzu všeobecné angličtiny určený pro úplné začátečníky, jež chtějí začít s tímto jazykem v kterémkoli věku. Je také ideální pro studenty, kteří už se v minulosti trochu angličtině věnovali, ale mají zájem zopakovat si základy předtím, než se posunou zase o kousek dál.

Učebnice i pracovní sešit mají aktuální a moderní dokonale vyvážený obsah, prověřenou metodiku a pestrou digitální oporu na headwayonline.com. Ve 14 lekcích je jazyk představován postupně a v logických souvislostech s použitím dialogů a vhodných textů. Soubor materiálů má důkladně propracovanou gramatiku a jednotlivé jazykové dovednosti.

Každá lekce tak obsahuje mluvení, čtení, poslech a psaní, a je navržena tak, aby umožnila studentům procvičit si základní gramatické jevy - sloveso be a have, jednotné a množné číslo podstatných jmen, přídavná jména, podmětná, předmětná, přivlastňovací a ukazovací zájmena, neurčité členy, příslovce, přítomný čas prostý a průběhový nebo minulý čas prostý pravidelných a některých nepravidelných sloves, modální sloveso can, some/any, srovnání like a would like či budoucnost s going to.

Procvičuje slovní zásobu, kterou mohou studenti použít v každodenních situacích – představení se, pozdravy, státy, čísla, zaměstnání, abeceda, rodina a přátelé, jazyky a národnosti, sporty, jídlo a pití, čas, dny v týdnu, místa, bydlení, město, měsíce, řadové číslovky a datumy, volnočasové aktivity, nakupování, barvy, oblečení a dopravní prostředky.


Vstupní úroveň angličtiny: A0

New Headway Elementary the Fifth Edition - Oxford University Press
New Headway Elementary the Fifth Edition

New Headway Elementary je druhý díl, navazující na New Headway Beginner. Jedná se o anglický kurz pro věčné začátečníky nebo pro ty, kteří jazyk už zvládli na minimální úrovni a mají zájem se v něm nadále vzdělávat.

Učebnice a pracovní sešit jsou navrženy tak, aby ve 12 lekcích naučily studenty, jak používat základní gramatické jevy a slovní zásobu, a dovede je až na úroveň A2. Každá lekce obsahuje uvedení tématu, prezentaci a procvičení nového učiva formou mluvení, čtení, poslechu a psaní. Výuka je obohacena o videa a online podporu, která je vhodná zejména k domácímu procvičování.

Studenti během kurzu zvládnou probrat sloveso be, přivlastňování, přítomný čas prostý, zájmena, členy, předložky, vazbu There is/are, předložky místa, sloveso can, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, příslovce, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some/any/a lot of, like/would like, much/many, stupňování přídavných jmen, have got a have, přítomný čas průběhový, somebody/anybody/nobody či something/anythig/nothing, vyjádření plánované budoucnosti, účelový infinitiv a předpřítomný čas prostý včetně ever/never a just/yet.

Jednotlivé lekce jsou věnovány představení se, rodině, zaměstnání, času, volnočasovým aktivitám, cenám, bydlení, jídlu a pití, životu ve městě, popisu lidí, nakupování oblečení, počasí, pocitům a cestování.


Vstupní úroveň angličtiny: A1

New Headway Pre-intermediate the Fifth Edition - Oxford University Press
New Headway Pre-intermediate the Fifth Edition

New Headway Pre-Intermediate představuje třetí soubor kurzu všeobecné angličtiny, který je pokračováním New Headway Elementary. Tento díl o 12 lekcích je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň angličtiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet.

Během kurzu jsou studentům postupně představovány jednotlivé gramatické a lexikální znaky angličtiny, jež jim umožní osvojit si anglickou gramatiku, ale také ji aktivně použít v každodenních situacích. Během kurzu by se studenti měli dostat na úroveň B1. Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatiky a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní. Celý soubor je doplněn o videa a digitální podporu na headway.com.

Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako vztahy, rodina, přátelé, jídlo, nakupování, cestování, oblečení, zdraví a nemoci, pocity, orientace ve městě, telefonování, velké životní události nebo riskantní záleživosti.

Z gramatických jevů jsou probírány přítomné a minule časy prosté a průběhové, různé typy otázek, have got/have, časové předložky, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, vyjádření množství, členy neurčité a určité, slovesa pojící se s infinitivem či -ing formou, budoucí časy (will, going to, přítomný čas průběhový), vazba What...like?, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas prostý a průběhový, vazba have to, modální slovesa should, must a might, předminulý čas, so/such, trpný rod nebo časové věty a 1. a 2. kondicionál.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

New Headway Intermediate the Fifth Edition - Oxford University Press
New Headway Intermediate the Fifth Edition

New Headway Intermediate je čtvrtým dílem šestidílného úspěšného souboru angličtiny. Je to kurz všeobecné angličtiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni zahrnující učebnici, pracovní sešit, videa a internetovou podporu na headwayonline.com.

Je vhodný pro ty, kteří používají anglický jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Manuál prohlubuje a rozvádí jazykové kompetence získané v předchozím dílu, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka.

Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako popis lidí, míst a věcí, jazyky, práce, volnočasové aktivity, literatura, vyjádření názoru, dilema, škola, řeč těla, život v budoucnosti, peníze, vyjádření postoje a plnění snů. 

Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako procvičení otázek, přídavných jmen z koncovkami -ing/-ed, přítomného času prostého a průběhového, časových příslovcí, statických sloves, trpného rodu, minulého času prostého a průběhového, used to, předminulého času, modálních sloves must/have to, can/be allowed to/could, may/might, shall/should, ought to a will/would, frázových sloves, předpřítomných časů, příslovcí, budoucích časů - will, going to a přítomného času průběhového, předpony a přípony, 2. a 3. kondicionálu, vztažných vět, vazeb must be/can´t be/looks like, minulého tvaru modálních sloves, neurčitého a určitého členu, přivlastňování, zvratných zájmen nebo nepřímé řeči. 


Vstupní úroveň angličtiny: B1

New Headway Upper-intermediate the Fifth Edition - Oxford University Press
New Headway Upper-intermediate the Fifth Edition

New Headway Upper-Intermediate je předposledním dílem moderní série učebnic angličtiny, jež navazuje na New Headway Intermediate. Kurz o 12 lekcích je vhodný pro pokročilé studenty anglického jazyka, jež se připravují na zvládnutí některé ze zkoušek, jak na státní, tak mezinárodní úrovni, popřípadě budou tento jazyk potřebovat v zaměstnání nebo zvažují pobyt v anglicky mluvících zemích.

Učebnice je sestavena tak, aby byli studenti schopni aktivně využít získané znalosti a jazykové kompetence, a to pomocí simulací reálných situací, jak v psané tak mluvené formě. Jednotlivé lekce zahrnují vysvětlení a procvičení všech základních časů a složitějších gramatických jevů, stejně tak aktivity rozvíjející slovní zásobu formou mluvení, čtení, psaní a poslechu. Učebnice je také obohacena o videa a online procvičování na headwayonline.com.

Kurz se věnuje tématům jako domov, cestování, ekologie, knihy a filmy, tajemství a lži, teenageři, telefonování, úspěch, svět kolem nás, extrémy, život v minulosti, sny a biologický čas.

Gramatika je zaměřena na předpřítomný čas prostý a průběhový, časy spojené s vyprávěním (minulý čas prostý a průběhový a předminulý čas), časové věty, otázky a zápory, budoucí časy - will, going to, přítomný čas průběhový pro schůzky, přítomný čas prostý pro jízdní řády, budoucí čas průběhový, vyjádření množství, modální slovesa v přítomnosti a minulosti, vztažné věty, příčestí přítomné a minulé, vyjádření zvyku, výrazy s if (první, druhý a třetí kondicionál) a členy.


Vstupní úroveň angličtiny: B1 - B2

New Headway Beginner the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Beginner the Fourth Edition

New Headway Beginner je první z šestidílného kurzu všeobecné angličtiny určený pro úplné začátečníky, jež chtějí začít s tímto jazykem v kterémkoli věku. Je také ideální pro studenty, kteří už se v minulosti trochu angličtině věnovali, ale mají zájem zopakovat si základy předtím, než se posunou zase o kousek dál.

Učebnice i pracovní sešit mají aktuální a moderní dokonale vyvážený obsah, prověřenou metodiku a pestrou digitální oporu. Ve 14 lekcích je jazyk představován postupně a v logických souvislostech s použitím dialogů a vhodných textů. Soubor materiálů má důkladně propracovanou gramatiku a jednotlivé jazykové dovednosti.

Každá lekce tak obsahuje mluvení, čtení, poslech a psaní, a je navržena tak, aby umožnila studentům procvičit si základní gramatické jevy - sloveso be a have, jednotné a množné číslo podstatných jmen, podmětná, předmětná, přivlastňovací a ukazovací zájmena, neurčité členy, příslovce, přítomný čas prostý a průběhový nebo minulý čas prostý, modální sloveso can, srovnání like a would like či budoucnost s going to.

Procvičuje slovní zásobu, kterou mohou použít v každodenních situacích – představení se, pozdravy, státy, čísla, zaměstnání, abeceda, rodina a přátelé, jazyky a národnosti, sporty, jídlo a pití, čas, dny v týdnu, místa, bydlení, město, měsíce, řadové číslovky a datumy, volnočasové aktivity, nakupování, barvy, oblečení a dopravní prostředky.


Vstupní úroveň angličtiny: A0

New Headway Elementary the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Elementary the Fourth Edition

New Headway Elementary je druhý díl, navazující na New Headway Beginner. Jedná se o anglický kurz pro věčné začátečníky nebo pro ty, kteří jazyk už zvládli na minimální úrovni a mají zájem se v něm nadále vzdělávat.

Učebnice a pracovní sešit jsou navrženy tak, aby ve 12 lekcích naučily studenty, jak používat základní gramatické jevy a slovní zásobu, a dovede je až na úroveň A2. Každá lekce obsahuje uvedení tématu, prezentaci a procvičení nového učiva formou mluvení, čtení, poslechu a psaní.

Studenti během kurzu zvládnou probrat sloveso be, přivlastňování, přítomný čas prostý, zájmena, členy, předložky, vazbu There is/are, sloveso can, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, příslovce, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some a any, would like, How much a many, stupňování přídavných jmen, have got a have, přítomný čas průběhový, somebody/anybody/nobody či something/anythig/nothing, vyjádření plánované budoucnosti, účelový infinitiv a předpřítomný čas prostý včetně ever/never a just/yet.

Jednotlivé lekce jsou věnovány věcem pro běžný život, rodině, zaměstnání, volnočasovým aktivitám, bydlení, jídlu a pití, životu ve městě, popisu lidí, nakupování oblečení, počasí, pocitům a cestování.


Vstupní úroveň angličtiny: A1

New Headway Pre-Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Pre-Intermediate the Fourth Edition

New Headway Pre-Intermediate představuje třetí soubor kurzu všeobecné angličtiny, který je pokračováním New Headway Elementary. Tento díl o 12 lekcích je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň angličtiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. Během kurzu jsou studentům postupně představovány jednotlivé gramatické a lexikální znaky angličtiny, jež jim umožní osvojit si anglickou gramatiku, ale také ji aktivně použít v každodenních situacích.

Během kurzu by se studenti měli dostat na úroveň B1. Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatiky a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní.

Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako vztahy, rodina, přátelé, jídlo, nakupování, cestování, oblečení, zdraví a nemoci, pocity, orientace ve městě, telefonování nebo vynálezy a objevy.

Z gramatických jevů jsou probírány přítomné a minule časy prosté a průběhové, různé typy otázek, have got a have, časové předložky, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, vyjádření množství, členy neurčité a určité, slovesa pojící se s infinitivem či -ing formou, budoucí časy (will, going to, přítomný čas průběhový), vazba What...like?, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas prostý a průběhový, vazba have to, modální slovesa should, must a might, předminulý čas, časové věty a 1. a 2. kondicionál nebo trpný rod.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

New Headway Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Intermediate the Fourth Edition

New Headway Intermediate je čtvrtým dílem šestidílného úspěšného souboru angličtiny. Je to kurz všeobecné angličtiny, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni. Je vhodný pro ty, kteří používají anglický jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Manuál prohlubuje a rozvádí jazykové kompetence získané v předchozím dílu, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka.

Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako rodina, práce, volnočasové aktivity, umění, dilema, počasí, život v budoucnosti, popis osoby a věcí, nakupování, literatura, sporty, strachy a fóbie, cestování, peníze, počítače, architektura, optické iluze či lidé, kteří změnili svět.

Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako procvičení přítomného času prostého a průběhového, časových příslovcí, statických sloves, trpného rodu, minulého času prostého a průběhového, used to, předminulého času, modálních sloves must/have to, can/be allowed to/could, may/might, shall/should, ought to a will/would, budoucích časů - will, going to a přítomného času průběhového, vztažných vět, předpřítomných časů, nepřímé řeči, dovětků, kondicionálů a časových vět. 

Pracovní sešit zahrnuje další cvičení, která pomáhají studentům upevnit si učivo z učebnice. Stejně jako New Headway Elementary a Pre-intermediate má k dispozici anglicko-český slovníček a další české komponenty, jako gramatiku v češtině či přípravu k maturitě.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

New Headway Upper-Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Upper-Intermediate the Fourth Edition

New Headway Upper-Intermediate je předposledním dílem moderní série učebnic angličtiny, jež navazuje na New Headway Intermediate. Kurz o 12 lekcích je vhodný pro pokročilé studenty anglického jazyka, jež se připravují na zvládnutí některé ze zkoušek, jak na státní, tak mezinárodní úrovni, popřípadě budou tento jazyk potřebovat v zaměstnání nebo zvažují pobyt v anglicky mluvících zemích.

Učebnice je sestavena tak, aby byli studenti schopni aktivně využít získané znalosti a jazykové kompetence, a to pomocí simulací reálných situací, jak v psané tak mluvené formě. Jednotlivé lekce zahrnují vysvětlení a procvičení všech základních časů a složitějších gramatických jevů, stejně tak aktivity rozvíjející slovní zásobu formou mluvení, čtení, psaní a poslechu.

Kurz se věnuje tématům jako domov, cestování, ekologie, knihy a filmy, tajemství a lži, konspirační teorie, teenageři, telefonování, obchod, svět kolem nás, život v minulosti nebo sny.

Gramatika je zaměřena na předpřítomný čas prostý a průběhový, časy spojené s vyprávěním (minulý čas prostý a průběhový a předminulý čas), časové věty, otázky a zápory, budoucí časy - will, going to, přítomný čas průběhový pro schůzky, přítomný čas prostý pro jízdní řády, budoucí čas průběhový, vyjádření množství, modální slovesa v přítomnosti a minulosti, vztažné věty, příčestí přítomné a minulé, vyjádření zvyku, výrazy s if (první, druhý a třetí kondicionál) a členy.


Vstupní úroveň angličtiny: B1 - B2

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council