Čekejte prosím...

Pracovní schůzka v angličtině

Obchod a pracovní záležitosti vůbec se obvykle neobejdou bez schůzek, porad a společných jednání. Schůzky v angličtině vyžadují znalost slovní zásoby a frází pro domlouvání schůzek, určení data, přesouvání termínů atd.

Jak si domluvit, připravit se a zvládnout bez problémů pracovní schůzku v angličtině by měli znát všichni, kdo pracují v mezinárodní firmě nebo komunikují se zahraničními partnery. Vytvoření dobrého vztahu s kolegy, nadřízenými či obchodními partnery je jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje naše pracovní úspěchy. Málokdo si uvědomuje, že obchodní či pracovní vztah je navazován již od prvního kontaktu a je budován po celou dobu jednání a trvání.

Desatero pracovní schůzky v angličtině: 

1. Ujasněte si, zda je schůzka opravdu nutná

Nejdříve se zeptejte sami sebe, zda-li je osobní obchodní jednání skutečně nutné. Pokud chcete diskutovat jen běžnou informaci, kterou není těžké vysvětlit ani pochopit, klidně využijte  telefon nebo e-mail. Osobní schůzku si domlouvejte jen v případě, že chcete vyřešit nějaký konflikt nebo propracovat nový plán. 

2. Určete si, co bude předmětem jednání

Jestliže nemáte přesnou představu, co všechno chcete na obchodní schůzce probrat, bude to pro všechny strany promarněný čas. Proto si připravte krátkou osnovu nebo přehled pojmů, které chcete na schůzce probrat či vyřešit. Jednak se tak zkrátí čas schůzky a také bude výrazně efektivnější. Body jednání pošlete ještě před zahájením i ostatním účastníkům setkání, aby se mohli na schůzku také dobře připravit.

3. Zjistěte si, kdo všechno se bude jednání účastnit

Obchodní schůzky by se měli zúčastnit pouze ti, o kterých víte, že mají čím přispět k řešené otázce a jejichž účast bude přínosná. Lidé, kteří tam budou navíc, se budou nudit a budou frustrováni.

4. Připravte se na schůzku

Příprava by měla začít mnohem dříve než před samotným aktem sjednání schůzky. Zaměřit bychom se měli na průzkum prostředí organizace, ve které chceme jednat včetně organizační struktury. Dále bychom si měli zjistit, čím se organizace zabývá, a jakých v poslední době dosáhla úspěchů či neúspěchů. Měli bychom znát firemní kulturu, pravomoce jednotlivých osob, jaká je vhodná doba pro návštěvu a kdo je ten správný člověk pro naše potřeby, který může rozhodovat nebo má vliv na toho, kdo rozhoduje.

5. Naučte se důležité fráze v angličtině

Protože angličtina není Váš rodný jazyk, nacvičte si dobře základní fráze, kterými můžete proložit svůj mluvený projev během pracovního jednání v angličtině. Když si je připravíte a několikrát zopakujete, budete se cítit jistější, že je řeknete gramaticky správně. Také si je natolik upevníte v paměti, že když náhodou zapomenete, o čem jste chtěli mluvit, automaticky použijete jednu z těchto obchodních frází a získáte čas.

6. Sjednejte si obchodní schůzku

Domluvte si schůzku telefonicky nebo emailem. Způsob, jakým obchodní schůzku sjednáte, může rozhodovat o tom, zda vůbec bude mít partner ochotu se s Vámi setkat. Pokud si budete domlouvat schůzku telefonicky, rozložte si na psacím stole všechno, co potřebujete k telefonické domluvě schůzky, správné a přesné údaje o partnerovi, dále vlastní diář, poznámky a něco na psaní.

Telefonujte z uzavřeného prostoru, aby vás nerušily okolní zvuky. Jestliže jste příjemně naladěni, je to v telefonu znát. Vaše dobrá nálada ovlivní toho, s kým telefonujete. Při telefonování zpravidla poznáte, kdo je na druhém konci, proto se chovejte přirozeně, jako byste byli v osobním kontaktu. Uveďte své jméno a příjmení.

Odrazový můstek jsou situace nebo okolnosti, které bezprostředně zajímají partnera a jeho podnik. Jejich prostřednictvím si Vás může připomenout, anebo jejich pomocí na sebe upoutáte pozornost.

Při sjednávání schůzky navrhněte několik termínů, kdy byste se mohli sejít. V případě, že jde o významného partnera, navrhněte, že termín přizpůsobíte. Nezapomeňte přesně a jednoznačně dohodnout nejen termín , ale i místo a čas. Váš partner jistě ocení i radu, kde a jak může zaparkovat, vyjádříte tím Váš zájem a péči. Před ukončením hovoru lze doporučit stručné zopakování dohodnutého místa, času a termínu. Pokud se jedná o schůzku v delším časovém horizontu, můžete před blížícím se termínem schůzku potvrdit i e-mailem s poděkováním za možnost se s partnerem setkat.

7. Celou schůzku si předem nacvičte

A samozřejmě si vše na Vaši pracovní schůzku dopředu natrénujte. Nejlépe si celý text sepište, aby měl jasnou strukturu a logicky navazoval. Text určitě nečtěte, ale ani se ho neučte 100% nazpaměť. Když ho budete číst, publikum nezaujmete. A když ho budete odříkávat jako básničku, může se stát, že budete sami znít znuděně. Připravte si záchytné body na kartičky a ty si vezměte s sebou. Když zapomenete, co chcete říct, podívejte se na kartičky a navažte tam, kde jste přestali. Nebo si připravte vizuální prezentaci opět s pár textovými odrážkami, o kterých budete mluvit.

Svůj anglický projev na obchodní schůzku si nacvičte v klidu domova před zrcadlem nebo se u toho natočte. Můžete se pak podívat na záznam a upravit svá gesta, intonaci, nebo anglickou výslovnost. Také zjistíte, kde v angličtině děláte gramatické nebo stylistické chyby, kterých jste si během samotného projevu ani nevšimli. Problémová místa můžete vylepšit.

8. Upoutejte na sebe pozornost 

Připravte si několik příběhů, kterými Váš projev během obchodní schůzky proložíte. Mohou to být jak delší příběhy, tak i krátké mikropříběhy. Můžete vyprávět o svých vlastních zkušenostech k tématu, těžit ze zkušeností a referencí svých klientů nebo si vymyslet příběh, na kterém demonstrujete jinak nezáživná data. 

9. Zapojte řeč těla

Ke svému publiku mluvte během obchodního jednání sebevědomě. To, jak moc si věříte, se projeví na Vaší řeči těla. Během schůzky seďte nebo stůjte tak, abyste se nehrbili, udržujte oční kontakt s publikem, jasně a nahlas artikulujte, ruce využijte k ukazování na Vaší prezentaci nebo dokreslení situace. 

10. Zařazujte pauzy a pracujte s intonací

Při poslechu skvělého řečníka jste si už určitě všimli, že dobře pracuje s pauzami a intonací. Pauzy slouží k vytvoření nebo odeznění napětí a dávají publiku prostor myšlenku zpracovat. Krátké 2-3 vteřinové pauzy zařazujte poté, co jste zmínili klíčové slovo nebo důležitou myšlenku. Také jimi oddělujte přechod z jedné části proslovu na druhou.

Pokud při projevu používáte vizuální prezentaci s tabulkami a grafy, dejte publiku prostor si informace prohlédnout. Při správné práci s intonací docílíte podobného účinku jako s pauzami. Publikum bude vědět, která slova a myšlenky jsou důležité a má se na ně během někdy dlouhé pracovní schůzky zaměřit. Je to podobné jako se zvýrazněním klíčových bodů v psaném textu. Stejně jako psaný text skenujeme očima, díky intonaci publikum ví, co si má z meetingu odnést.

Důležité fráze:

to abstain zdržet se hlasování
to accept přijmout
acceptable přijatelný
to accomplish dokončit, splnit
an agenda program schůzky, jednání
to agree souhlasit
an agreement dohoda
an alternative alternativa
an analysis analýza
an appointment schůzka
an approval schválení
to approve schválit
to arrange a meeting domluvit si schůzku
to attend sth účastnit se čeho
an attendance účast
an audience publikum, posluchači
basically v podstatě
to be adopted být přijat
to be busy nemít volno
to be free mít volno
to be tied up nemít volno
to be held konat se
to be present být přítomen
a boss šéf
to call svolat
to cancel zrušit
a chairman předsedající
to check off odškrtnout si
to clarify objasnit
to comment komentovat
a compromise kompromis
concerning týkající se
a conclusion závěr
convenient vhodný
a date termín
a decision rozhodnutí
to deny popřít
to digress odbočit od tématu
to disagree nesouhlasit
to disclose vyzradit
a dispute neshoda
to elect zvolit
to emphasize zdůraznit
essential nezbytný, podstatný
final konečný
to fix another time domluvit si jiný termín
to fulfill splnit
to get to the point odbíhat od tématu
to go ahead pustit se do
a goal cíl
a guest host
to hold pořádat
to hold up zdržet
an idea myšlenka, nápad
in charge of zodpovědný za
inevitable nevyhnutelný
to insist on trvat na
to interrupt přerušit
to investigate prošetřit
to involve zahrnovat
to jump ahead předbíhat
justified oprávněný
an item položka, bod
to launch spustit, zahájit
to let sb finish nechat domluvit
to let sb know dát někomu vědět
to make clear objasnit
a meeting schůzka
a motion návrh
to negotiate vyjednávat
a note poznámka
to note down zapsat si
to object to sth namítat proti čemu
an objection námitka
an open issue položka, bod
an opinion názor
an outcome výsledek
to participate in sth účastnit se čeho
a point of view bod, podstata, názor
to postpone odložit
preliminary předběžný
a presentation prezentace
to proceed smoothly probíhat hladce
a project projekt
a proof důkaz
a proposal návrh
to propose navrhnout
to put forward předložit, podat
to put off odložit
to ramble mluvit nesouvisle
to reach dosáhnout
to refuse odmítnout
to reject zamítnout
a report zpráva, hlášení
a requirement požadavek
to resolve vyřešit
a result výsledek
to run sth vést něco
a session zasedání, schůze
to set conditions klást podmínky
a sale prodej
satisfactory uspokojivý
to share sdílet
to stick to the point držet se tématu
a strategy strategie
to stray from the point odchýlit se od tématu
to streamline usměrnit
a subject téma
to submit přeložit
substantial značný
sufficient dostatečný
a suggestion návrh
to suit vyhovovat
suitable vhodný
to summarize shrnout
to summon svolat
to take measures činit opatření
to take place konat se
to take the floor ujmout se slova
a timeline rozvrh, harmonogram
unanimously jednohlasně
urgent urgentní
to vote on sth hlasovat o čem
to welcome přivítat
to write down poznamenat si

 

Úvod mluveného projevu

First of all, I´d like to welcome our guest. Nejdříve bych rád/a přivítal/a našeho hosta.
Hi everyone. Thank you all for coming today. Ahoj všichni. Děkuji všem za to, že dnes přišli.
Firstly, I´d like to thank you all for coming. Nejprve bych Vám všem rád/a poděkoval/a za to, že jste přišli.
Thank you all for being here today. Děkuji Vám všem, že jste dnes tady.
I´m happy to see you all today. Rád/a Vás tu všechny dnes vidím.
It´s my honor that you are joining me for this meeting. Mám velkou radost, že jste dnes přišli na toto setkání.
First I´d like to welcome you all. Nejprve bych Vás tu všechny rád/a přivítal/a.
I hope you all had a pleasant journey here today. Doufám, že jste dnes měli příjemnou cestu.
It´s horrible weather today, isn´t it? I hope you didn´t have any difficulties getting here. Dnes je hrozné počasí, že? Doufám, že jste neměli problém se sem dostat. 

Představení tématu a sebe

First let me introduce myself. Nejprve mi dovolte, abych se Vám představil/a.
Allow me to introduce myself. Dovolte mi, abych se představil/a.
My name is John Austen and I am the manager at BMW. Jmenuji se John Austen a jsem manažer u BMW.
I think we can begin now. Myslím si, že již můžeme začít.
Well, it looks like everyone is here, so we could begin. Dobře, vypadá to, že jsou všichni zde, takže bychom mohli začít.
Well, since everyone is here, we should get started. Dobře, vzhledem k tomu, že jsou zde všichni, měli bychom začít.
We have a lot to cover today, so we should start. Máme toho dnes hodně k diskusi, takže bychom měli začít.
Let´s get started. Začněme.
Let´s make a start. Začněme.
Let´s begin, shall we? Můžeme začít?
Let me begin with the presentation. Začnu s prezentací.
I´d like to start by telling you about the analysis. Rád/a bych začal/a tím, že Vám povím o analýze.
Today I´m going to talk about the new suggestions. Dnes budu mluvit o nových návrzích.
As you can all see here on the agenda we will be talking about our new web page. Jak můžete všichni vidět zde na jednání budeme mluvit o naší nové webové stránce.
There are some urgent points on today´s agenda. Na dnešním programu máme některé urgentní body.
The first item on today´s agenda is the launch of the new product. Prvním bodem na dnešním programu je uvedení nového produktu na trh.

Komunikace s ostatními

Let´s get down to business. Pojďme na věc.
Any other thoughts? Nějaké další nápady?
Do you have any suggestions? Máte nějaké návrhy?
Before I move on, does anyone have any questions? Než budu pokračovat, má někdo nějaké otázky?
I´d like to pause now and give you an opportunity for questions. Teď udělám krátkou pauzu a dám Vám příležitost se zeptat.
Please feel free to raise your hand if you have a question at any point during my talk. Když se prosím budete chtít na něco během mé řeči zeptat, přihlaste se.
We´ve decided to go ahead with the project. Rozhodli jsme se pustit do projektu.
I think we should stick to the agenda. Myslím, že bychom se měli držet programu.
We must come to an agreement. Musíme se dohodnout.
What do you think about this project? Co si myslíš o tomto projektu?
I have no objection to that. Nemám k tomu námitky.
Personally, I feel it´s too much of a risk. Osobně si myslím, že je to příliš riskantní.
There must be an alternative. Musí existovat nějaká alternativa.
How does that sound to you? Co si o tom myslíš?
I´m afraid I have to disagree. Obávám se, že musím nesouhlasit.
I´m afraid I can´t agree with you. Obávám se, že s Vámi nemohu souhlasit.
I would disagree with that. Nesouhlasila bych s tím.
I don´t see it that way. Nevidím to stejně.
That´s not how I see it. Nevidím to stejně.
I think you are mistaken. Myslím si, že to není dobře.
I see what you mean, but I don´t agree. Chápu, co tím myslíte, ale nesouhlasím.
I agree with you completely. Plně s Vámi souhlasím.
I agree with you a hundred percent. Na sto procent s Vámi souhlasím.
I couldn´t agree more. Nemohl/a bych souhlasit více.
You are absolutely right. Máte úplnou pravdu.
That´s how I see it, too. Vidím to také stejně.
I couldn´t have said it better myself. Sám/Sama bych to nemohla říci lépe.
May I interrupt you there? Mohu Vás tady přerušit?
May I just ask you? Mohu se Vás jen zeptat?
What is the outcome we want? Jaký výsledek chceme?
What is the next action we will take? Jaký je další krok, který podnikneme?
Sorry to hold up the meeting. Omlouvám se, že zdržuji schůzku.
It seems we can meet the deadline. Vypadá to, že stihneme termín.
I´m afraid we are running out of time. Obávám se, že nám už nezbývá čas.
I think it´s high time we stopped. Myslím si, že je nejvyšší čas skončit.
I guess we´ve covered everything on the agenda. Myslím, že jsme zvládli všechny body programu.
I guess that will be all for today. Myslím si, že pro dnešek to bude vše.
Anyway, we´ll have to discuss this point next time. Nicméně budeme muset tento bod prodiskutovat příště.
Anyway, we´ll still have enough time to think about it. Nicméně stále máme dost času o tom přemýšlet.
Before you leave, let me say one last thing. Před tím, než odejdete, řeknu ještě poslední věc.
Any other thoughts before I comment on that? Nějaké další nápady, než to budu komentovat?
I´d like to invite anyone who has questions to ask them at the end of the session. Rád/a bych na konci zasedání vyzval/a kohokoli, kdo má dotazy.

Ukončení mluveného projevu

Thank you all for your time and attention. Děkuji za Váš čas a pozornost.
With that, I want to end this meeting.  Tímto bych chtěl/a schůzku ukončit.
Thank you for listening. Děkuji za to, že jste si mě vyslechli.
Thank you all for coming. Děkuji Všem, že přišli.
Thank you all for attending. Děkuji Všem za účast.
Thanks for coming and if you have any more questions, I´d be happy to answer them. Díky, že jste přišli a pokud máte nějaké otázky, rád/a je zodpovím.
Finally, I´d like to finish by thanking you all for your attention. Na závěr bych Vám chtěl/a poděkovat za Vaši pozornost.
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council