Čekejte prosím...

Rozdíly mezi Britskou a Americkou angličtinou

Angličtina je rodným nebo alespoň druhým jazykem velkého množství lidí v nejrůznějších částech světa. Existuje proto široká paleta více či méně se lišících variant anglického jazyka, ať historických, společenských, nebo regionálních.

Mezi historické patří např. staroangličtina, středoangličtina nebo moderní angličtina. Mezi společenské můžeme zařadit např. formální angličtinu či různé typy slangu a žargonu. Regionální angličtina je specifická pro určité oblasti, což jsou různé dialekty nebo přízvuky, a těch je nespočetně.

Často diskutovanými variantami jsou britská a americká angličtina, ovšem mohli bychom také mluvit o australské, skotské, waleské, irské angličtině a dalších. Otázkou zůstává, jaký mají mezi sebou britská a americká angličtina vztah. Jsou to dva podobné jazyky, nebo to jsou různé dialekty jednoho jazyka? Nebo se jedná o odlišný akcent?

V obecném povědomí totiž přežívá poměrně zkreslená představa, že to jsou jakési dvě základní formy, dva hlavní dialekty. Ve skutečnosti ale existuje mnoho různých nářečí a přízvuků, a to jak v Americe, tak na britských ostrovech. Na druhou stranu je pravda, že na americkém kontinentu se jazyk po staletí  vyvíjel v relativní izolaci a americké dialekty tak mají mnoho společných odlišností od těch britských. 

Rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou je požehnaně. Již na první poslech je možné tyto dvě varianty odlišit podle výslovnosti. Další rozdíly najdeme ve slovní zásobě, v pravopisu i gramatice.

Na první pohled to vypadá, že se tyto dva národy vůbec nemohou domluvit. Někdy skutečně může dojít k nedorozumění či k úsměvným situacím, protože to co pronese Američan, znamená v britské angličtině zcela něco jiného. Nemůžeme říci, že by jedna varianta byla lepší než druhá. Každý jazyk je součástí kultury dané země a každý si sám můžeme odpovědět na to, který jazyk mu přijde hezčí, který lépe zní, který je pro něho užitečnější nebo snadnější.

Častým argumentem je, že žijeme v Evropě, tudíž bychom se měli učit britskou angličtinu. Ovšem musíme vzít v úvahu také to, že anglicky mluvících Američanů je přes 250 milionů, a že více posloucháme americkou hudbu či se díváme na americké filmy. Obě varianty jsou si natolik podobné, že nelze říci, že by jedna byla jednodušší než druhá. Benevolentnější ke gramatickým pravidlům je rozhodně angličtina americká.

V současné době je trendem zaměřovat se na angličtinu pro mezinárodní použití. V učebnicích už neuslyšíte pouze britské poslechy, ale objevují se zde i nahrávky v americké, australské, kanadské či jihoafrické angličtině a další. Jsou to dvě rovnocenné varianty angličtiny a je jen zcela na Vás, kterou si zvolíte. Ani o jedné nelze říci, že by byla lepší, důležitější, správnější apod. Pokud se angličtině budete věnovat, budete si zřejmě všímat i rozdílů. Důležité je vědět, že oba jazyky jsou vzájemně srozumitelné. 

 

Standard English

Možná jste se někdy setkali s pojmem Standard English. Z názvu bychom očekávali, že se jedná o univerzální, celosvětově uznávanou normu pro angličtinu. Standard English nejen že není žádný mezinárodní standard, ale dokonce ani sami lingvisté se nemohou shodnout, jak mají tento termín přesně definovat.

Můžeme si pod tímto pojmem představit spisovnou angličtinu, jazyk používaný v médiích, na úřadech či v učebnicích. Každopádně se jedná o formální (spisovný) jazyk, který je považován za "správný" a "Received Pronunciation" je oficiální výslovnost Standard English v Británii, ze které vychází většina nahrávek výslovnosti v učebnicích. Ironií ovšem je, že Received Pronunciation ve Velké Británii skoro nikdo nepoužívá, uvádí se asi jen 2 % populace.

British vs. American English

Nejvíce rozdílů je ve výslovnosti a hovorových výrazech. Písemná podoba jazyka se liší jen relativně málo a nebezpečí nedorozumění příliš nehrozí. I přesto ale i zde určité drobné rozdílnosti existují. 

Spelling

Prvním rozdílem mezi britskou a americkou angličtinou, kterého si pravděpodobně všimnete je výslovnost. Rozdíly ve spellingu jsou poměrně časté. Jedná se ale jen o drobné odchylky, které nijak nebrání porozumění.

Odlišnost Britská angličtina Americká angličtina
-or vs. -our Používá -our
colour, favour, labour, aj.
Používá -or
color, favor, labor, aj.
-re vs. -er Používá -re
centre, metre, theatre, aj.
Používá -er
center, meter, theater, aj.
-ce vs. -se advice - rada / advise - radit
practice - cvičení / practise - cvičit
licence - licence / license - licencovat
pretence - přetvářka
offence - urážka, útok
defence - obrana
aj...
advice - rada / advise - radit
practice - cvičení, cvičit
license - licence, licencovat
pretense - přetvářka
offense - urážka, útok
defense - obrana
aj...
-ise vs. -ize Používá obojí, o něco častěji -ise
realise/realize, organise/organize, recognise/recognize, aj.
Používá -ize
realize, organize, recognize, aj.
-yse vs. -yze Používá -yse
analyse, paralyse, aj.
Používá -yze
analyze, paralyze, aj.
-ogue vs. -og Používá -ogue
dialogue, catalogue, analogue, aj.
U některých slov preferuje -og, jinak -ogue
dialog(ue), catalog(ue), analog(ue), aj.
Zjednodušování latinského -ae- a -oe- Téměř vždy latinský spelling
anaemia, encyclopaedia, palaeontology, aj.
Většinou zjednodušuje na "e"
anemia, encyclopedia, paleontology, aj.
Zdvojování koncové souhlásky Preference se liší u jednotlivých slov
traveller/traveler, counsellor/counselor, aj.
Vypouštění koncového -e ve složeninách Často preferuje variantu s -e
sizeable, cureable, liveable
Obvykle preferuje variantu bez -e
sizable, curable, livable

Existují ale i slova, která se nejen jinak píší, ale i jinak vyslovují, přestože se v zásadě jedná o jedno a totéž slovo. 

Čeština Britská angličtina Americká angličtina
letadlo aeroplane airplane
hliník aluminium aluminum
knírek moustache mustache
máma (hovor.) mum mom
pyžamo pyjamas pajamas
sáňky sledge sled

Tečky u zkratek oslovení

Britská angličtina běžně používá zkratky bez teček (Mr Brown, Mrs Smith, Dr House), v americké angličtině je pravidlem používat vždy tečku (Mr. Brown, Mrs. Smith, Dr. House).

Gramatika

V gramatice existuje poměrně hodně drobných rozdílů. Týkají se použití časů, kondicionálů, předložek a příslovcí ale třeba i nepravidelných sloves. Podívejme se na ty nejdůležitější z nich.

Mít a muset - have got, have a spol.

V britské angličtině se pro vyjádření vlastnictví tradičně používá "have got", dnes je ale běžné i samotné "have". Pro vyjádření nutnosti (muset) se pak používá "have got to" nebo i jen "have to":

I have (got) a book from the library. I have (got) to return it soon.

Americká angličtina používá jen "have":

I have a book from the library. I have to return it soon.

Hovorově se pak v americké angličtině běžně používá i samotné "got" jako sloveso:

I got a book from the library. I got to return it soon.

Nepravidelná slovesa

Některá nepravidelná slovesa se v britské a americké angličtině mírně liší, např. spill - spilt - spilt vs. spill - spilled - spilled nebo get-got-got vs. get-got.gotten.

Předpřítomný čas

V britské angličtině se pro nedávnou minulost používá předpřítomný čas. Je to nejčastěji se slovíčky just, yet, already, recently apod. V americké angličtině tomu tak být nemusí a také často nebývá. V americké angličtině je přijatelná a používaná i varianta s minulým časem (ale i s předpřítomným).

I have just returned. I have already eaten.

Americká angličtina předpřítomný čas používá také, zároveň ale akceptuje i použití jednoduchého času minulého.

I just returned. I already ate.

Mustn´t have done

V britské angličtině se tento minulý modál vůbec nevyskytuje. V americké angličtině se používá místo can´t have.

He can´t have left. vs. He mustn´t have left.

Konjunktiv

Ve vazbách s insist, suggest, demand, request, prefer apod. se v britské angličtině používá vedlejší věta s should. Stejně tak ve větách, kde je např. it's important thatit's desirable that, atd. V americké angličtině se v těchto případech používá tzv. konjunktiv (neboli subjunktiv).

Hromadná podstatná jména a jednotné vs. množné číslo přísudku

Hromadná podstatná jména jako "committee" (komise) se v americké angličtině považují za singulár, tedy jednotné číslo: "the committee was appointed", "the committee was unable to reach an agreement".

Oproti tomu britská angličtina rozlišuje, jestli se daný kontext týká spíše komise jako celku nebo jednotlivých členů. V prvním případě používá singulár, v druhém pak plurál: "the committee was appointed", ale "the committee were unable to reach an agreement".

Předložky

Poměrně hodně rozdílů je v předložkách a jejich použití.

Čeština Britská angličtina Americká angličtina
od pondělí do pátku Monday to Friday Monday through Friday
o víkendu at the weekend on the weekend
Je jedna hodina dvacet minut. It is twenty past one. It is twenty after one.
Jsou čtyři hodiny padesát minut. It is ten to five. It is ten before/of five.
Potkám se s kamarádkou. I am meeting my friend. I am meeting with my friend.
Neviděla jsem jí týdny. I haven´t seen her for weeks. I haven´t seen her in weeks.
Mluvil jsem s Davem. I talked to Dave. I talked to/with Dave.
Šel ke mně. He was walking towards me. He was walking toward me.
blízko univerzity near (to) the university near the university
kromě apart from apart from nebo aside from
na High Street in High Street on High Street

Slovní zásoba

Mnoho slovíček v britské angličtině má trochu jiný význam nebo zabarvení než v americké angličtině. Tato slova jsou někdy specifická pouze pro jednu variantu a v druhé se nepoužívají vůbec.

Např. britské slovo pro dálnici (motorway) se v americké angličtině neobjevuje a naopak americké (freeway) se vůbec nepoužívá v Británii. Jiná slova se používají v obou variantách, jejich význam se však liší. Např. slovo chips znamená v britské angličtině 'hranolky' a v americké 'čipsy'. Znalost rozdílů ve slovní zásobě je poměrně důležitá. Pokud např. chcete mluvit britskou angličtinou, je dobré alespoň pasivně znát americké ekvivalenty některých slovíček a naopak. Setkávat se při studiu i v životě budete s oběma variantami.

Čeština Britská angličtina Americká angličtina
vysoká škola university college
střední škola secondary school high school
základní škola primary school elementary school
státní škola state school public school
ředitel školy headmaster principal
sborovna staff room teacher´s lounge
rozvrh time table schedule
přestávka ve škole break recess
známkovat/známka mark grade
guma rubber eraser
izolepa sellotape Scotchtape
nula nil zero
lehký oběd packed lunch bag lunch
prázdniny/dovolená holiday vacation
zavazadla luggage baggage
potok brook creek
podzim autumn fall
beruška ladybird ladybug
bytový dům block of flats apartment building
byt flat apartment
výtah lift elevator
vrátný doorkeeper janitor
první patro first floor second floor
přízemí ground floor first floor
schodiště staircase stairway
zahrada garden yard
poštovní schránka post box mail box
poštovní směrovací číslo post code zip code
pošťák postman mailman
balík parcel package
záchod loo restroom
kohoutek tap faucet
vana bath bathtub
umyvadlo washbasin sink
šatní skříň wardrobe closet
komoda chest of drawers bureau
sporák cooker stove
závěsy curtains drapes
žaluzie blinds shades
odpadky rubbish garbage/trash
popelnice dustbin trashcan/garbage can
popelář dustman garbage man/collector
obchod shop store
vozík v obchodě trolley cart
pokladní cashier teller
cukrárna sweetshop candy store
knihkupectví bookshop bookstore
lékárna chemist´s drugstore
hospoda pub bar
veřejné záchodky public toilet rest room
fronta queue line
dálnice motorway freeway
hlavní silnice main road highway
hlavní ulice high street main street
chodník pavement sidewalk
parkoviště car park parking lot
semafory traffic lights stop lights
křižovatka crossroads intersection
přechod pedestrian crossing crossover
podchod subway underpass
nadjezd flyover overpass
kruhový objezd roundabout traffic circle
metro underground/tube subway
železnice railway railroad
tramvaj tram streetcar
jízdní řád timetable schedule
jednoduchá jízdenka single ticket one-way ticket
zpáteční jízdenka return ticket round trip
motorka motorbike motorcycle
nákladní auto lorry truck
karavan caravan trailer
taxi taxi cab
letadlo aeroplane airplane
hasičské auto fire engine fire truck
hasiči fire brigade fire department
benzín petrol gas
čelní sklo windscreen windshield
kufr (auta) boot trunk
poznávací značka number plate license plate
zadní světlo rear light tail light
blinkr indicator turn signal
řadící páka gear lever gear shift
pneumatika tyre tire
francouzský klíč spanner wrench
šílený mad crazy, insane
film film movie
kino cinema movie theater
fotbal football soccer
fotbalové hřiště pitch field
dáma (stolní hra) draughts checkers
zábavní park funfair amusement park
kabelka handbag purse
uniforma kit uniform
svetr jumper sweater
kalhoty trousers pants
lacláče, montérky dungarees overalls
kalhotky knickers panties
vesta waistcoat vest
nátělník vest tank top
jednodílné plavky swimming suit bathing suit
župan dressing gown bathrobe
pyžamo pyjamas pajamas
kšandy braces suspenders
tenisky trainers sneakers
plátěné boty plimsolls gymshoes
gumáky Wellington boots rubber boots
zip zip zipper
kolíček na prádlo clothes peg clothespin
plenka nappy diaper
dudlík dummy pacifier
kočárek pram baby carriage
sportovní kočárek pushchair stroller
dětská postýlka cot crib
baterka torch flashlight
náplast plaster band-aid
bankovka banknote bill
účet bill check
mobilní telefon mobile phone cell phone
telefonní budka phone box phone booth
hovor na účet volaného reverse charge collect call
proti směru hodinových ručiček anti-clockwise counter-clockwise
ministr minister secretary
státní úředník civil servant government employee
právník solicitor attorney
hranolky chips French fries
brambůrky crisps chips
sušenka biscuit cookie
sladkosti sweets candy
džem jam jelly
ovesná kaše porridge oatmeal
lilek aubergine eggplant
kukuřice maize corn
jarní cibulky spring onions green onions
řepa beetroot beet
tvrdý alkohol spirits liquor
svíčková sirloin tenderloin
mleté maso minced meat ground meat
šunka gammon ham
nádivka stuffing filling
příbor cutlery silverware
džbánek jug pitcher
plechovka tin can
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council